หลักสูตรฝึกอบรม 1 วัน เทคนิคพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลสำหรับผู้ตรวจสอบ (Auditor)

หลักสูตรฝึกอบรม 1 วัน เทคนิคพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลสำหรับผู้ตรวจสอบ (Auditor)

A A 1-day หลักสูตรฝึกอบรม 1 วัน ถูกออกแบบสำหรับให้ผู้ตรวจ สอบและพนักงานด้านไอที เพื่อได้รับความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในเทคนิคทางการสืบสวนต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้เสริมสร้างและพัฒนากับกระบวนการตรวจสอบทุจริตภายในของพวกเขาได้ หลักสูตรนี้ครอบคลุมหลักการสำคัญของการพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล ผู้เข้าอบรมจะเรียนรู้วิธีการจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง การรักษาและสืบสวนข้อมูลดิจิทัลด้วยเครื่องมือฟรีและ Open-Source นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงในการใช้เทคนิคต่างๆในการฝึกอบรม

จุดมุ่งหมาย:

หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าเรียนได้เพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการเสริมและพัฒนากระบวนการตรวจสอบทุจริตภายในองค์กรณ์ของคุณด้วยการเรียนรู้จากเทคนิคที่ทันสมัย ที่ใช้ในการสืบสวนนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล

หลังจากการเรียนหลักสูตร:

เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะมีความรู้เข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้เทคนิคนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล เพื่อเสริมกระบวนการตรวจสอบในองค์กร และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้

เนื้อหาหลักสูตรอบรม:

 • แนะนำหลักสูตร (Introduction)
 • ความหมายของนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล (Define Digital Forensics)
 • การพิจารณาทางกฎหมาย (Legal Consideration)
 • การจัดการพยานหลักฐานและห่วงโซ่การคุ้มครองพยานหลักฐาน (Evidence Handling & Chain of Custody)
 • วิธีการศาลประเมินความเชื่อถือได้ของหลักฐานดิจิทัล (How Courts Assess the Reliability of Digital Evidence)
 • แนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการหลักฐานดิจิทัล (Good Practice Guidelines for Digital Evidence)
 • หลัก 4 ประการที่ควรพึงมีในการสืบสวนหลักฐานดิจิทัล (The Four Principles of Computer Based Evidence)
 • การรวบรวมพยานหลักฐาน (Forensic Acquisitions)
 • เครื่องมือสร้างสำเนาข้อมูลจากหลักฐานดิจิทัล (Forensic Acquisition Tools )
 • การวิเคราะห์ฐานข้อมูลการตั้งค่าของระบบปฏิบัติการ Windows Registry
 • การวิเคราะห์การระบุซอฟต์แวร์ที่ถูกติดตั้ง (Identifying Installed Software)
 • การวิเคราะห์ระบบสำรองข้อมูล Shadow Copies
 • การวิเคราะห์การระบุโปรแกรมที่ถูกใช้งาน
 • การวิเคราะห์ Link File
 • การวิเคราะห์ USB Forensics
 • การค้นหาฐานข้อมูลการตั้งค่า (Searching the Registry)
 • บันทึกเหตุการณ์ (Event Logs)
 • การเขียนรายงานสรุป Summary
thThai