หลักสูตรการฝึกอบรม ความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับผู้จัดการหรือผู้บริหาร

Cybersecurity Training for Managers

1 Day – Cybersecurity Training for Managers Course

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ไม่เพียงแค่เป็นปัญหาทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องกลยุทธ์ที่มีผลต่อทุกด้านขององค์กรของคุณ ในฐานะผู้จัดการหรือผู้บริหารระดับสูง คุณจำเป็นต้องมีความตระหนักถึงอุปสรรคด้านความปลอดภัยข้อมูล ที่อาจะเกิดขึ้นในปัจจุบันและหรือในอนาคต ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ และวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงดังกล่าว หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้จัดการนี้ เป็นหลักสูตรที่ครอบคลุมและเป็นปฏิบัติจริงที่จะช่วยให้คุณมีทักษะและความรู้สำคัญในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมาย:

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถรับมือและปรับใช้ในองค์กรเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นได้

หลังจากการเรียนหลักสูตร:

หลังจากการเรียนหลักสูตร

 • ผู้เรียนจะสามารถระบุแหล่งที่มาและประเภทของความเสี่ยงทางไซเบอร์ รวมถึงวิธีที่ความเสี่ยงเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อองค์กรของคุณ
 • ผู้เรียนสามารถพัฒนาและปรับใช้สำหรับการวางแผน หรือ กลยุทธ์ในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และข้อกำหนดทางกฎหมายภายในธุรกิจหรือองค์กรได้
 • ผู้เรียนสามารถดำเนินการประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์ ระบุช่องโหว่ และจุดอ่อนสำหรับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ภายธุรกิจหรือองค์กร
 • ผู้เรียนสามารถเตรียมแผนการตอบสนองต่อเหตุคุกคามและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ทันที รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถลดความเสียหายให้น้อยที่สุดได้

เนื้อหาหลักสูตรอบรม:

 • แนะนำหลักสูตร (Introduction)
 • ทำไมการป้องกันจากความเสี่ยงจากความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จึงจำเป็น? (Why is it Necessary to Protect Against Cyber Security Threats?)
 • แนวโน้มของการขโมยและการรั่วไหลของข้อมูล (Data Breach Trends)
 • กฎหมายทางไซเบอร์ (Overview of Cyber Legislation)
 • ความเสี่ยงทางไซเบอร์มาจากที่ไหน? (Where do Cyber, Threats Come from?)
 • ตัวอย่างความเสี่ยงทางไซเบอร์ (Examples of Cyber Threats)
 • ระเบียบและการปฏิบัติของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์คืออะไร? (What is Cyber Security Compliance?)
 • ขั้นตอน 5 ในการสร้างระเบียบและการปฏิบัติในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (5 Steps to Creating a Cyber Security Compliance Program)
 • การประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์คืออะไร? (What is a Cyber Risk Assessment?)
 • ทำไมต้องดำเนินการประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์? (Why Perform a Cyber Risk Assessment?)
 • อะไรคือความเสี่ยง? (What is Risk?)
 • รูปแบบของการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)
 • วิธีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงทางไซเบอร์ (How to Perform a Cyber Risk Assessment?)
 • โครงสร้างของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Frameworks)
  • NIST Cybersecurity Framework
  • Cyber Assessment Framework
 • การเตรียมแผนการตอบสนองต่อภัยคุกคาม (Preparing an Incident Response Plan)
thThai